Epoxy self-leveling ไซด์งานนิคมบางปู

งานปรับปรุงพื้นโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมปรับสภาพผิว
วัสดุ Epoxy self-leveling 1.5 mm พื้นที่. 3,240 ตรม
ไซด์งานนิคมบางปู