หน้างาน อีสเทินซีบอร์ด โรงงาน ZF TRW
Epoxy Self-leveling 3 mm
หน้างาน อีสเทินซีบอร์ด โรงงาน ZF TRW
ขั้นตอนการติดตั้ง
1 ทำการขัดเตรียมพื้นผิว
2 ลงสาร Epoxy Primer
3 ลงสาร Epoxy Putty
4 ลงสารตัว Epoxy Self-leveling ชั้นท๊อป