บ้านคุณประวิทย์โรงงานทำไก่

ขั้นตอนการติดตั้งบ้านคุณประวิทย์โรงงานทำไก่
1 ทำการขัดและทำความสะอาด
2 ทำการลงสารรองพื้นผนังและพื้น
3 ปั้นบัวเคิฟสูง 10 Cm
4 ทาสีบัว
5 ลงสาร PU-SC
6 ลงสาร PU-MF